شرکت فراز تهویه البرز تولیدکنندۀ حلبی، کانال، کانال تهویه مطبوع و نصب کولر به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  www.ftaduct.com مراجعه نمایید.