شرکت صنایع برودتی ملکی تولیدکنندة سیستمهای برودتی، تهویه مطبوع و تجهیزات جانبی به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.maleki-indco.com مراجعه نمایید.