شرکت خزر منبع بندر به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. این شرکت تولیدکنندة دیگ های فولادی بخار؛ دیگ  آب گرم فولادی، دیگ های روغن داغ، انواع مبدلهای حرارتی، انواع مخازن تحت فشار و سختی گیر می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.khazarmanba.com مراجعه نمایید.