امور اجرائي انجمن به عهده هيأت مديره و دبير انجمن است كه از ميان نمايندگان گروه هاي تخصصي انتخاب مي شوند. دوره هاي فعاليت هيأت مديره سه ساله بوده و گروه فعلي در تیرماه 1396 انتخاب گرديده. اسامي اعضا هيأت مديره انجمن به شرح زير مي باشد:

 

اعضاء هيأت مدیره و بازرس اصلی

  • آقاي مهندس قربانعلی میرزازاده (رئيس هيأت مديره)

  • آقاي مهندس نادر شکیب (نایب رئیس هیأت مدیره)

  • آقاي مهندس محمدعلی جوادی (خزانه دار)

  • آقای مهندس پرویز رفیعی سامانی (عضو)

  • آقاي مهندس سام نوری (عضو)

  • آقاي مهندس سيدمجتبي طباطبائي (دبير کل)

  • آقای مهندس سیدمهدی میرکیایی تمیجانی (بازرس)

 

اعضاء هيأت مدیره و بازرس علی البدل

  • آقای مهندس اکبر سیفی (عضو علی البدل هیأت مدیره)
  • آقای مهندس مهدی چنگیزی آشتیانی (عضو علی البدل هیأت مدیره)
  • آقای مهندس حسن نیکنام (بازرس علی البدل)