انجمن صنعت تاسيسات ايران  يكي از قديمي ترين تشكل هاي صنعتي و مهندسي كشور ايران مي باشد. اين انجمن كه در سال 1351 تاسيس گرديده است در بيش از چهار دهه موجوديت خود با ارائه خدمات سودمند مداوماً در مسير پيشرفت و تعالي صنايع تاسيساتي ايران كوشش نموده و به توفيقات شايان توجهي نايل آمده است.

حاصل اين تلاش كسب اعتباري در خور اهميت اين صنايع در سطح كشور است چندانكه امروز به عنوان مجمع معتبرترين صنايع تاسيساتي ايران مورد وثوق سازمان هاي دولتي و خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي است. عناوين فعاليت هاي انجمن به خوبي، دشواري راهي را كه تا نيل به جايگاه ممتاز كنوني پيموده شده است، نشان مي دهند:

تلاش در استيفاي حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانوني اعضاي انجمن، جمع آوري اطلاعات مرتبط با صنايع تاسيساتي كشور و اقدام در تامين نيازهاي آنها، كوشش در جهت ارتقا سطح كيفي توليدات صنايع تاسيساتي از طرق مختلف از جمله همكاري نزديك با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه تاكنون به تدوين ده ها مورد استاندارد وسايل و دستگاه هاي تاسيساتي شده است، همكاري با مقامات مسئول در زمينه رشته تاسيسات و اقدام به تشكيل دوره هاي آموزشي كاربردي اين رشته.

اينك انجمن صنعت تاسيسات جمعي از بهترين توليدكنندگان وسايل تاسيساتي در خاورميانه با طيف وسيعي از توليدات شامل؛ دستگاه ها و تجهيزات سيستم هاي گرمايش، تهويه، تهويه مطبوع، تبريد، گازرساني، آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب، انواع منابع، لوله، انواع شيرآلات و وسايل كنترل، الكتروپمپ، الكتروموتور، دريچه هاي تنظيم هوا و دمپر و ... را تحت عضويت دارد كه ضمن تامين كامل نيازهاي داخلي، روز به روز صادرات خود را گسترش مي دهند و دير نيست زماني كه بازار بسياري از كشورهاي دور و نزديك را تحت تسلط درآورند.