مجمع عمومی عادی سالانة انجمن صنعت تأسیسات نوزدهم تیر ماه برگزار شد. پس از ارائه گزارشات عملکرد هیأت مدیره در سال گذشته، عملکرد مالی انجمن و بازرس و تصویب بودجة سال جاری، انتخاب بازرسان به عمل آمد که در نتیجه آقای سیدمهدی میرکیایی تمیجانی به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود خموشیان به عنوان بازرس علی البدل با رأی حاضرین انتخاب شدند. سپس چند تن از حاضرین به بیان نقطه نظرات خود دربارة مشکلات صنایع و اقدامات انجمن پرداختند.