• اخبار علمی و صنعتی
• واحدهای برتر صنعت تأسیسات (شوکت)
• در محضر استاد!
• جمیزباند (فردا هرگز نخواهد مرد)
• سینما تأسیسات (بخاطر پول)
• اهمیت رطوبت هوا و تأثیر آن بر کنترل بیماریهای هوازی
• تعمیر و تعویض تأسیسات بهداشتی قدیمی
• اطلاعیة انجمن صنعت تأسیسات
• دریچه
• اثر دودکشی در ساختمانهای بلند
• سیستم سوخت رسانی مشعلهای صنعتی
• چالشهای فنی تأسیساتی
• مقابله با آتش در ساختمانهای سبز