شرکت تولیدی و تأسیساتی ایوانس تولیدکنندۀ دستگاههای برودتی، انواع دربهای ایزوله شامل دربهای سردخانه، کنترل اتمسفریک و اتاق تمیز در ماه گذشته به عضویت انجمن صنعت تأسیسات در آمد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.evans.ir مراجعه نمایید.