خبرنامه داخلی شرکت ساری پویا پاییز97 منتشر شد .

 

Saripooya 971114

در این شماره می‌خوانید:

آغاز سخن

مدیریت نیروی انسانی

خدمات پس از فروش

نمایشگاه ها

پروژه ها

محصولات

بخش فنی

مهندسی معکوس

لقمه هایی که دور سرمان می چرخند

مقاله ریخته گری

سال 1397 سال بیم و امید

فرزندان همکاران