به تصویب هیأت مدیرۀ انجمن شرکت "ساویس صنعت آسیا" اولین کلینیک فوق تخصصی ساختمان در زمینه طراحی، تأمین مصالح، اجرا و تولید

سیستمهای تهویه مطبوع با استانداردهای جهانی به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد .

این شرکت تنها دارندۀ گواهینامه های GMP/ ISO 14644-1/ EN1886 - VDl6022/3 - VDl6022/1 از CE MARK در کشور به عنوان

شرکت مادر با  داشتن زیرمجموعه (شرکت تک فن نسیم و تهویه آذرنسیم) می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.savissanatasia.com مراجعه نمایید .