خبرنامه داخلی شرکت ساری پویا تابستان 97 منتشر شد.

 

            Saripuya970715

 در این شماره می‌خوانید:

 

        آغاز سخن

        ویژگی های کارمند وصول مطابات

        خدمات پس از فروش

        نمایشگاه ها

        پروژه ها

        محصولات

        بخش فنی

        ایران سال 1437

        مینی لودر یا بابکت

        فرزندان همکاران

        مقاله ریخته گری