نامه مهم وزارت صنایع درخصوص عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت