گرچه در سالهای اخیر بهبودهای قابل ملاحظه ای در راندمان تولید آب گرم و آب سرد برای سیستمهای آسایشی ساختمانها صورت گرفته، اما به توزیع مؤثر آب در ساختمان توجه چندانی نشده است. در بسیاری از طرحهـا و مشخصات فنی سیستم توزیع کماکان از همان فناوری 50 سال قبل استفـاده می شود و یا اینکه جداسازها کلاً کنار گذاشته شده اند. این در حالی است که هوا و کثافت موجود در سیال سیستم از انتقال حرارت جلوگیری می کنند؛ در لوله کشی یـا تجهیزات تجمع یافته و جــریان را محدود می سازند؛ و عملاً بــرگشت سرمـــایه را در دیگهــا و چیلرهـای پرراندمان تباه می کنند.


  فنـاوری بکار رفته در جـداساز Spirotherm، دو عملکـرد جداسازی هوا و کثافات را در قالب یک قطعۀ مقرون بـــه صرفه فراهم کــرده و بــه آب اجازه می دهد تــا بــا راندمان بی نظیر در سیستم توزیع شود. از ویژگیهای Spirotherm می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 


● حــذف 100 درصد هــوای آزاد و محبوس
● جذب حبابهای هوای گیر افتاده
● حذف نگهــداری روتین مربــوط به هواگیری
● اخــراج کثافات و رسوبات جـریان کامل
● افزایش خروجی چیلر
● صرفه جویی انرژی
● ایده آل برای پروژه های کارایی سنجی

 

 

 

 


  برای کسب اطلاعات بیشتر :
www.spirotherm.com