افق

 

گفتگو با مدیران صنعت تأسیسات ایران
پیرامون مسائل روز اقتصاد و صنعت کشور

 

 مصاحبه با مهندس هوشنگ سرخابی

مدیر عامل شرکت ساری پویا

  با توجه به تحولات اخیر و تأثیر بالقوة آن بر آینـدة اقتصــاد و بویــژه تولیــدات صنعتی کشـور، در نظر است مصـاحبه‌هایی با مدیران برجستة صنعت تأسیـسات ایران پیرامـون مشکـلات امروز این صنـعت به چاپ برسد. در این شماره نقطه نظـرات آقای مهندس هوشنگ سرخابی مدیرعامل شرکت ساری پویا در پاسخ به سؤالات مطروحه ارائه می‌شود.

 ○ صنـعت سـاختمـان و به تبــع آن صنـعت تأسیـسات کشـور در چند سال اخیر دچار نوعی رکـود بوده و طرحهـای توسعة آنها یا متـوقف شده و یا به آهستگی پیش می‌روند. چرا؟
 ● اصولاً رشد هر پدیده یا فرآیندی در جامعه منوط به این است که آن پدیده یا فرآیند تا چه اندازه‌ای در برنامه‌ریزی‌ها و سیـاست‌گـذاری جـامعه حائز اهمیـت بوده و در اولویت قرار می‌گیرد. اکنون این سؤال را می توان از هر اقتصاددان یا فعال اقتصادی پرسید که آیا اولویت‌های ما در سالهای اخیر اقتصاد داخلی یا ملی بوده است؟ پاسـخ دور از انتـظار نیست: آنچـه که کشـت شده درو  می‌شود. بذر کشت شده بذر اقتصـاد داخـلی و ملـی نبوده است.


 ○ نقش واردات را در بروز وضعیـت امـروز چگونه می‌بینید؟
 ● همــانطــور که گفتــم تمــرکـز سیاست‌گـذاری‌ها بر روی اقتـصاد ارزش آفرین داخلی نبوده و پی آمد اولویت‌های تعییـن شـده  کاهش اهمیت کار اقتصادی در بخش تـولیــد، کشاورزی یا صنعت بوده است و از آنجا که بنیه مالی کشـور در صحنــه جهـانی قوی ارزیابی می‌شود و جـامعـه نیــز به مصرف عادت دارد،  و همچنین به دلیل تضعیف تقریباً مداوم و همه ســاله صنـعت و کشـاورزی؛ بازار مصـرف به تدریج به تسخیر محصولات خــارجی در آمـده است. تولیـد داخلی تضعیـف شده و در شرایط نامناسبی قرار دارد.


 ○ پس از شـروع کار دولت جدید آیا تحـول مثبتی را در فضای اقتصـاد و صنعت مشـاهده می‌کنید؟
 ● حال و وضـع فعــالان اقتصـادی و عامـه مردم همـانند بیمـاری است که در وضـع اسف بار و احتـضار به سر می‌برد و در این وضعیت هرگــونه امیدواری برای بهبــودی می‌تــواند روحیـه‌بخش باشد. دولت جدید نیز با آگـاهی از این نیاز بیمــار در حال احتضـار ، کار خود را شروع کرد و خوشبختانه مردم نیز با امید به تدبیـر این دولت چشم دوخته‌اند و خود این احسـاس بسیـار مثبت بـوده است. اما مهم این است که به مفهــوم واقعی بهبـود اقتصـادی در اولویت اول قرار گیـرد و افراد با صلاحیت و صاحب نظر مشـکلات و مـوانع را بررسی کنند و راهکار ارائه دهنـد؛ در غیر اینصـورت وضعیت روبه وخامت حال بیمار فرصت انتظار را نخواهد داد.

 ○ دولت برای ایجاد انگیزه در صاحبان صنایع و تقـویت اراده آنها در حفـظ واحدهای موجود و جلوگیـری از تعطیلی خطـوط تولید چه کمکی می‌تواند بکنـد و چه تسهیـلاتی را باید در نظر بگیرد؟
 ● اولویت اصلی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی باید تولیـد باشد. این مهم باید توسـط کارشنـاسان مبـرّز مـورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفته و راهکارها شناسایی و اجرا شوند. از مهمترین اقدامات دولت می‌توانم به این مـوارد اشاره کنم: تلاش در جهت تشـویق و ایجـاد انگیـزه برای تولیـدکننـدگان از جمله کاهش مالیـات، بیمه و انـواع عوارض؛ برخـورد با کلیه افراد چه در بخش خصوصی یا دولتی که در راه تولیـد مانع‌تراشی می‌کنند کاهش چشمگیر یا قطع واردات محصولاتی که در داخل قابل تولید است؛ برخورد قاطع با هر فرد یا نهـادی که بخواهد به دلایل مختلف واردات اینگونه کالاها را توجیه نماید؛ متناسب نمودن قوانین و مقررات با وضعیـت فعلی؛ و کــاهش فشــارهای نهادهایی مانند اداره کار و حفاظت محیط زیست. این مزاحمتها کاملاً باید از سر راه تولید کننده چه صنعتی ، چه کشاورزی یا هر شغل دیگر برداشته شود و دولت باید با این عوامل بازدارنده برخورد کند.

○ با توجه به قدمت صنعت تأسیسات ایران که بیش از نیم قرن است و گستـردگی محصولات آن که تمامی وسایل و دستگاههای تأسیسـاتی مـورد نیـاز در انـواع ساختمانهـای مسکونی و صنعتی را شـامل می‌شود، چه موانعی موجب شده تا از نظر صـادرات جایگاهی در خور شـأن این صنعت نداشته باشیم و کشورهایی مثل ترکیه، چین، ژاپن و کره بازار تأسیسات آسیا را در اختیار بگیرند؟
 ● مهمترین صدمات به صنعت کشور از جمله صنعت تأسیسات، ناشی از اهمیت ندادن به مسئـله تولید و بی تفاوتی نسبت به رفع مشکلات تولیدکننـدگان است. در چنین فضایی سودجویان تجاری نیز بدون هیچ گـونه مـانع جدی نسبت به واردات انــواع و اقسـام محصـولات نامنـاسب، بی‌کیفیت و ارزان اقدام می‌کنند و حداقل تولیـدکنندگان باقیمـانده نیز با مشکلات رقابت با غول اقتصـاد دنیا یعنی چین که کمر اقتصـاد غرب را نیز دارد می‌شکنـد، دست و پنجه نرم می‌کنند. یقیناً تا واردات دستگاههـا و وسایل تأسیـساتی محـدود نشود، امکان ندارد تولید کنندگان داخلی بتواننـد جان تازه بگیـرند و در وضعیـت آنها بهبود حاصل شود.
  اگر قصـد بر این باشد که صنـعت در اقتصـاد نقش آفـرین شـود ابتـدا باید آن را نجات داد، سپس با سیاست‌های مکمل راهکـارهای رشد را پیش برد و نهـایتاً به صادرات فکـر کـرد. البته در خصـوص صادرات علاوه بر توانمندی تولید باید به مسائل دیگر نظیر رفع مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتـصادی و بانـکی و کاهش تنش‌ها و تبلیـغات مسمـوم علیــه ایران در سطح منطقـه و جهـان نیز تـوجه وافر بعمل آید و راهکارهای مناسبی برای آنها اندیشیده شود.