شرکت ثمین صنایع ارس تولیدکنندۀ انواع دستگاههای خنک کننده به عضویت انجمن صنعت تأسیسات درآمد.