شرکت کارخانجات برودتی آریا تولیدکنندۀ مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سردخانه سیار به عضویت انجمن صنعت تأسیسات درآمد.