در مجمع عمومی عادی سالانة انجمن صنعت تأسیسات که در تاریخ 96/04/19 در سالن جلسات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، انتخابات هیأت مدیره و بازرسین انجمن نیز صورت گرفت که اسامی منتخبین به ترتیب تعداد آراء بدین قرار است :

اعضای اصلی :

آقای قربانعلی میرزازاده

آقای نادر شکیب

آقای محمدعلی جوادی

آقای سام نوری

آقای پرویز رفیعی سامانی

 

اعضای علیالبدل :

آقای اکبر سیفی

آقای مهدی چنگیزی آشتیانی

 

ضمناً آقای سیــدمهدی میرکیایی تمیجـــانی بـه عنوان بــازرس اصلی و آقـای حسن نیکنــام به عنـوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.

 

IMG Majma